Choď na obsah Choď na menu
 


Žirany

1. 2. 2008
 
TopografiaObrázok

Tribeč, Zoborské vrchy, východne od vrchu Žibrica (618)

Geológia

Tribeč je jadrové pohorie s kryštalinikom v centrálnej oblasti a s mezozoickým (druhororným) obalom – tzv. tatrikom, po obvode. V zoborskej časti sa nachádzajú granodiority bez metamorfného plášťa hlavne z južnej strany. Prevahu však majú druhohorné horniny – kremence, vápence až ílovce spodného triasu až strednej kriedy.
Kóta Žibrica, vo svahu ktorej je založený kameňolom, má zaujímavú, tzv. duplexnú stavbu. Na svetlosivých strednotriasových vápencoch a pestrých krinoidovo-piesčitých jurských vápencoch sa nachádzajú znovu sa opakujúce strednotriasové a vrchnojurské karbonáty.

PrístupObrázok

Kameňolom sa nachádza na JZ od obce Žirany. Je stále činný, chránený kamerovým systémom a strážnou službou so psom. Na vstup treba súhlas Vápenky. K lomu vedie asfaltová prístupová cesta priamo z obce, od kostola. Vstupy sú dva aj s rampami.

Výstroj a výzbroj

Pre pohyb na haldách a na suťovisku je potrebná pevná obuv, prilba a rukavice.
Vápence sú tvrdé a odolné, na ich rozbitie treba stredné kladivo (600-800g), ťažké kladivo (1-2 kg), krátky aj dlhý sekáč, páčidlo, čakan.

 

Minerály

Kalcit

Dá sa nájsť v puklinách a dutinách vo vápenci. Prítomný je viacerých formách:

Obrázok                Obrázok

ílovo-kalcitové novotvary   Obrázok
Vznikli kryštalizáciou vápnitého kalu v červenej (prítomnosť Fe) ílovej hmote, ktorá vypĺňa krasové dutiny. Výskyt takýchto dutín, do ktorých sa dostal íl spolu s presakujúcou vodou, je prekvapujúco bežný aj vo väčších hĺbkach, t.j. aj na najspodnejšej etáži lomu.           

pizolitový sinter
Sinter v tvare zrastených guličiek, niekedy so stopkami, prípadne až kríčkami s guľovitým zakončením, je typický pre túto lokalitu. Hromadne sa vyskytuje aj v 60m hlbokej neprístupnej (zamknutej) jaskyni na Vápenníku.

stebelnatý kalcit
Jeho výskyt je bežný. V literatúre niekedy nesprávne opisovaný ako aragonit. V skutočnosti je to kalcitová pseudomorfóza po aragonite. Habitus stebiel je aragonitový, vekom však uhličitan vápenatý prekryštalizoval na kalcit, dôkazom čoho je aj rozpad stebiel podľa klencových plôch. Ku kryštalizácii došlo z amorfných sintrových nátekov, pravdepodobne neogénneho veku.

klencový kalcitObrázok
Dá sa získať pri rozpade väčšej kalcitovej masy, ktorá sa štiepi pozdĺž klencových plôch. Len zriedkavo sú kryštály kalcitu voľne vykryštalizované v tvare do dutín, ale práve tie sú najkrajšie. Veľkosť sa pohybuje je približne 1 cm, ojedinele až 6-7 cm.

 

 

Interesantná je styčná plocha duplexu, tektonická línia pozdĺž ktorej došlo k horizontálnenu posunu.  Približne ju kopíruje najvyššia etáž lomu. Dislokácia je hrubá niekoľko decimetrov a tvorí ju rôznofarebná hruboúlomkovitá tektonická brekcia. Vzniklo tak prostredie vhodné pre migráciu roztokov a mineralizačné procesy. Pukliny sú vyhojené kalcitom, s obsahom ďalších minerálov:

Pyrit

Zväčša ide o dvojčatné zrasty zŕn niekoľko centimetrovej veľkosti.  Tak ako drvivá väčšina pyritov v Tribeči, aj tieto sú vlastne limonitovo/goethitové pseudomorfózy po pyrite. V paragenéze s nimi sa našli pomerne veľké polohy hematitu – spekularitu a na kontakte s ním aj metasomaticky zmenený kalcit v siderit.Obrázok

 Obrázok

Obrázok

Malachit, azurit

Ťažko vysvetliteľnou anomáliou je výskyt nátekov a povlakov malachytu a zriedkavo aj azuritu lokálne na vrchnej etáži vľavo. Išlo o pomerne veľkú plochu, teraz už odťaženú, ale zbytky sa dajú nájsť na okolitých haldičkách.

Obrázok 

 

Náhľad fotografií zo zložky Z lokality Žirany