Choď na obsah Choď na menu
 


Stanovy záujmového združenia GEOklub Nitra


 
I. Základné ustanovenia

1) GEOklub Nitra je dobrovoľným združením záujemcov o mineralógiu, geológiu, paleontológiu a príbuzné vedné disciplíny.

2) GEOklub Nitra má sídlo v Nitre.

3) GEOklub Nitra nie je právnickou osobou a nemá právnu zodpovednosť za činnosť svojich členov na verejnosti.

II. Ciele GEOklubu

1) GEOklub sleduje tieto ciele:

 •  Rozširovať a prehlbovať vedomosti svojich členov vo vyššie uvedených vedách.
 •  Dokumentovať topografickú mineralógiu Slovenska.
 •  Umožňovať stretávanie svojich členov za účelom výmeny poznatkov medzi nimi
 •  Poskytovať svojim členom odbornú pomoc pri určovaní ich nálezov hornín, minerálov a skamenelín
III. Činnosť GEOklubu

1) GEOklub pre napĺňanie svojich cieľov uskutočňuje:

 • Spoločné zberateľské a nálezové exkurzie na rôzne lokality.
 • Pravidelné stretávania členov raz za mesiac, okrem júla a augusta, na ktorých každý člen informuje ostatných o svojich nálezoch, pozorovaniach a zisteniach, o podujatiach a literatúre súvisiacej s napĺňaním cieľov GEOklubu.
 • Vydávanie Zberateľských listov (zápisnice) z každého stretnutia.
 • Vydávanie občasníka Almanach praktického i teoretického zamerania.
 • Pozývanie odborníkov na stretnutia za účelom konzultácií a prednášok.
 • Spoluprácu s príslušnými inštitúciami (ústavy, školy, múzeá) a s inými mineralogickými klubmi.
 IV. Členstvo

1) GEOklub tvoria riadni a čestní členovia.

2) Riadnym členom GEOklubu sa stáva záujemca po schválení všetkými riadnymi členmi a po zaplatení členského príspevku. Každý člen dostane členskú legitimáciu spolu s dokladom o zaplatení členského príspevku.

3) Čestným členom GEOklubu sa môže stať osoba, ktorú na návrh riadneho člena schvália všetci ostatní riadni členovia. Čestný člen neplatí členské príspevky a nemá hlasovacie právo.

4) Pravidelných stretnutí geoklubu sa môže zúčastniť aj nečlen geoklubu, resp. čakateľ na členstvo ak s tým súhlasia ostatní prítomní členovia GEOklubu za podmienky, že zaplatí finančný príspevok, ktorý bol schválený členmi GeoKlubu.

 V. Práva a povinnosti členov

1) Členovia GEOklubu majú právo:

 • Zúčasťovať sa podujatí GEOklubu.
 • Podávať návrhy k činnosti GEOklubu.
 • Navrhovať hlasovanie a hlasovaním spolurozhodovať o rozhodnutiach GeoKlubu. Pri rovnosti hlasov má hlas predsedu dvojnásobnú váhu.
 • Odoberať Almanach a Zberateľské listy.
 • Kontrolovať hospodárenie a stav pokladne.

2) Členovia GeoKlubu majú povinnosť:

 • Nezneužívať informácie získané od členov GEOklubu na komerčné účely bez súhlasu člena, ktorý informáciu poskytol.
 • Neposkytovať získané informácie nečlenom GEOklubu bez súhlasu člena, ktorý informáciu poskytol.
 • Platiť členský príspevok, ktorý sa odsúhlasí nadpolovičnou väčšinou členov.
VI. Štruktúra GEOklubu

1) Činnosť riadi výbor. Skladá sa z predsedu, podpredsedu a pokladníka. Predseda je volený tajným hlasovaním riadnymi členmi GEOklubu na dobu jedného kalendárneho roka a má právo vybrať si podpredsedu a pokladníka.

2) Výbor sa schádza podľa potreby, alebo na žiadosť nadpolovičnej väčšiny riadnych členov k riešeniu konkrétneho problému.

3) Stretnutie GEOklubu vedie jeho predseda. Zastúpiť ho môže podpredseda prípadne iný ním poverený člen.

4) Predsedom zvolený zapisovateľ spracováva Zberateľské listy z každého stretnutia GEOklubu a zabezpečuje ich rozposlanie všetkým členom.

5) Pokladník vedie účtovnictvo pokladne a pravidelne informuje o jeho stave na stretnutiach.

6) Členovia GEOklubu si môžu v jeho rámci vytvárať neformálne tématicko-záujmové skupiny podľa vlastného uváženia.

VII. Zánik členstva

1) Členstvo zaniká vystúpením, neúčasťou na akciach GEOklubu počas jedného roka, nezaplatením členského, vylúčením a úmrtím člena.

2) Člen môže byť vylúčený nadpolovičnou väčšinou členov pri:

 •  Porušení niektorého z článkov stanov GEOklubu.
 •  Poškodzovaní mena a cieľov GEOklubu.
VIII. Symbol GEOklubu

Obrázok

 

 

IX. Záverečné ustanovenia

1) Stanovy nadobudli platnosť ich schválením na stretnutí členov GEOklubu v Nitre, dňa ...