Choď na obsah Choď na menu
 


GEOklub Nitra

 

                               sa v rozličných zoskupeniach a s rozličnými názvami etabluje na pôde Nitry prakticky od konca 70-tych rokov. Začiatky siahajú do bývalého PKO v Nitre, ktorý zberateľom vytváral priaznivé možnosti. V tejto etape sa zberatelia stretávali na určovacích besedách, prednáškách, výstavách, filmových predstaveniach a v širšej spolupráci aj so spolkami podobného zamerania na Slovensku a v Čechách. Snahy zberateľov motivované spoločnou celoslovenskou organizácoiu boli dovŕšené založením Odbornej skupiny zberateľov nerastov a skamenelín pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV. Prvé zakladajúce stretnutie sa uskutočnilo v roku 1983 práve v Nitre. Predsedom bol zvolený RNDr. Ján Miškovič, CSc., členom výboru bol o. i. nitriansky zberateľ Ján Jahn. Po zrušení Parku kultúry a oddychu v Nitre roku 1992 zanikli aj podmienky pre pravidelnú činnosť a stretnutia. Zberatelia sa informovali len vzájomne na súkromných cestách a posedeniach.

Myšlienky na oživenie zberateľskej organizácie v Nitre dostali jasnejšiu podobu v r. 1993, vďaka iniciatíve a entuziazmu J. Jahna, ktorý sa stal aj prvým predsedom tvoriaceho sa GEOklubu Nitra. V počiatkoch sa činnosť opäť orientovala na osvetové zariadenie, ale vzhľadom k nevyhovujúcemu miestu a času stretávania sa nedosiahla želateľná úroveň. Napokon sa činnosť stala pravidelnou až v kaviarni hotela Nitra. Stretnutia sa začali konať v nedeľu, jedenkrát v mesiaci. Neskôr sa kaviarne začali striedať: Divadelná kaviareň, Pizzéria u Pipa, hoteli Olympia a pod. Nateraz posledná štácia má už iný charakter - Katedra zoológie Univerzity Konštantína Filozofa.

Časom sa ustálil aj formát náplne stretnutí. Diskusia je čiastočne riadená, aby každý dostal slovo a ostatní ho mali šancu vypočuť. Ide hlavne o informácie z oblasti geologických vied, postrehy z terénnych ciest, zážitky z búrz, novinky knižnej a časopiseckej produkcie a.i. Dokladom aktívnej činnosti sú akési zápisnice s názvom Zberateľské listy, zachytávajúce dianie na stretnutiach. Vďaka tomu informácie neupadnú do zabudnutia, dostane ich každý člen GEOklubu.

Ďalšou z činností je vydávanie občasníka s názvom Almanach, zachytávajúceho klubové aktivity, nálezové správy, súpisy lokalít i metodické rady pri zbieraní a tvorby zbierok. GEOklub organizuje vždy koncoročne internú súťažnú výstavu o „Najkrajší kameň roka“, kde sa členovia „pochvália“ svojimi zbermi a nálezmi za celý rok a tie najkrajšie od každého sa zvečnia v samizdatovom vydaní nástenného kalendára. V spolupráci s Gemologickým klubom pri Fakulte prírodných vied UKF v Nitre organizuje koncom novembra „Katarínsku burzu“ spojenú s prezentáciou zbierok svojich členov. A samozrejme hlavnou aktivitou sú výpravy za minerálmi a ich zbieranie, topografická mineralógia s regionálnym zameraním hlavne na Tribeč.

V súčasnosti sa GEOklub schádza každú druhú nedeľu v mesiaci o 9,00 hod. 
v reštaurácii hotela River, na Nábreží 2/A v Nitre, pod vedením Vladimíra Libanta.

 

Náhľad fotografií zo zložky Momentky z GEOklubových stretnutí